Psichologo veiklos kryptys

 


Konsultavimas. Tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis.
Psichologas konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus šių problemų sprendimo klausimais. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

Psichologinis įvertinimas.
Psichologas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko gebėjimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas.

Bendradarbiavimas su pagalbos vaikui specialistais ir pedagogais.
Psichologas bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

Švietimas.
Psichologas šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Tyrimai.
Psichologas atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Prevencinė veikla.
Psichologas inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

Dokumentų tvarkymas.
Psichologas tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.


Kada kreiptis į psichologą
  • Jei mokiniai turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
  • Kai mokiniai jaučiasi vieniši;
  • Kamuoja nerimas, liūdesys, stresas;
  • Mokymosi sunkumai;
  • Jei nori geriau pažinti save;
  • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

Previous page: Vaiko gerovės komisija
Next page: Mokinių uniformos