GIMNAZIJOS VIZIJA

Tai menine veikla ugdanti mokinių humanistinę kultūrą gimnazija: demokratiška, besimokanti, atvira kaitai, kūrybinga, tolerantiška ir sutelkta bendruomenė.

 

GIMNAZIJOS MISIJA

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija yra švietimo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas kartu su kryptingu dailės bei scenos menų ugdymu.
Gimnazija kuria sveiką ir saugią mokymosi aplinką, ugdo humanišką, išsilavinusią, pilietiškai aktyvią, kūrybišką, savarankišką ir siekiančią bendradarbiauti asmenybę.

 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Pradinio ugdymo programa (1–4 kl.)

Pagrindinio ugdymo pograma (5–10 kl)

Vidurinio ugdymo progama (11–12 kl.)

Kryptingo meninio ugdymo programa (1–12 kl.)
Kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimas

 

GIMNAZIJOS TIKSLAI

• Tobulinti ugdymo proceso turinį, įvairinti ugdymo(si) metodus ir formas, pasirinkimo galimybes.
• Stiprinti mokyklos materialinę ugdymo bazę.
• Gerinti moksleivių ugdymosi kokybę, lankomumą.
• Stiprinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą, aktyvinti klasių auklėtojų, savivaldos institucijų veiklą.
• Įvairinti popamokinės veiklos formas, didinti moksleivių užimtumą, sveikatingumą.
• Teikti kompetentingą specialistų (psichologo, spec. pedagogo, logopedo, bibliotekininko, slaugytojos, soc. pedagogo) pagalbą moksleiviams, jų tėvams, mokytojams.
• Gerinti mokyklos įvaizdį, kurti atvirą, demokratinę, stiprią mokyklą.


GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI

• Pagerinti pedagogų vertinimo kriterijus (pagal juos vykdyti kadrų komplektavimą, atestaciją).
• Kurti šiuolaikinę materialinę ugdymo bazę, sudaryti optimalias sąlygas mokyklos veiklai.
• Įtvirtinti demokratines valdymo formas.
• Rengti individualias pamokinės ir popamokinės veiklos programas, kitas ugdymo priemones, rašyti vadovėlius.
• Parengti ugdymo proceso koordinavimo, koregavimo ir kontrolės sistemą.
• Diegti ugdymo naujoves, keistis pedagogine patirtimi su respublikos ir užsienio šalių mokyklomis.
• Įtraukti į mokyklos veiklą moksleivius, jų tėvus, visuomenę.
• Kurti mokykloje estetinę, sociakultūrinę aplinką, mokyklos tradicijas, istoriją.