Meninio ugdymo organizavimas


KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

1. Priimant mokytis į gimnazijos 1-12 klases nuo 2018-2019 m.m. vykdoma atranka.
2. Esant meninio ugdymo klasėje laisvų vietų mokiniai gali keisti Kryptingo meninio ugdymo programos sritį nuo rugsėjo 1 d.
3. 11-12 kl. menų programos keitimo tvarką reglamentuoja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko/kurso kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka.
4. Kryptingo meninio ugdymo programa integruojama į Neformaliojo švietimo užsiėmimus.
5. Neformaliojo švietimo meninio ugdymo užsiėmimus gali lankyti kiekvienas pageidaujantis Tuskulėnų gimnazijos mokinys.
6. Meniniam ugdymui panaudojamos gimnazijos nuožiūra skirstomos pamokos bei neformaliojo ugdymo valandos.
7. Moksleivių pamokų krūviai neviršija nustatytų normų.
8. Gimnazija naudojasi galimybėmis dėl klasių dalijimo į grupes per kryptingo meninio ugdymo pamokas.
9. Kryptingo meninio ugdymo bendroji programa įgyvendinama šiais etapais:
9.1. Pradinis ugdymas: dailė, scenos menai, neformalaus švietimo programos.
9.2. Pagrindinis ugdymas: dailė, scenos menai, neformalaus švietimo programos.
9.3. Vidurinis ugdymas: pasirenkamos dailės, teatro, šokio, muzikos ugdymo programos, neformalaus švietimo programos.
10. Atsižvelgiant į mokinio poreikius 11-12 kl., gimnazija siūlo rinktis vieną iš meninio ugdymo programų:
10.1. Dailės programą išplėstiniu kursu (dailėtyra, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas);
10.2. Dailės programą bendruoju kursu (dailėtyra, dailės raiška);
10.3. Teatro programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
10.4. Šokio programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
10.5. Muzikos programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
11. Gimnazijoje vykstančiuose meno sritims skirtuose neformalaus ugdymo užsiėmimuose, mokiniai gali gilinti savo kompetencijas bei kryptingai ugdytis.

Kryptingo meninio ugdymo modelis


Previous page: Meninio ugdymo programos
Next page: Dailė