Meninis ugdymasMENINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

TIKSLAS - siekti asmenybės ugdymosi per kūrybinę veiklą, keliant prioritetus ugdymosi procesui, kultūrinei individo brandai, dalijimuisi pozityviąja patirtimi, suteikiant mokiniams žinių, gebėjimų ir įgūdžių, formuojančių savarankiškam ir aktyviam gyvenimui reikalingas meninę bei bendrąsias kompetencijas, ugdyti asmenybes, dalyvausiančias kultūringos visuomenės kūrime.

 

UŽDAVINIAI

Skatinti mokinio mokymosi motyvaciją ir poreikį savarankiškai domėtis menu.

Pasitelkiant įvairias dailės/muzikos/teatro/šokio priemones, būdus bei technikas ugdyti mokinio gebėjimą kūrybingai reikšti savo patirtį.

Aktyvia kūrybine, stebėjimo bei tyrinėjimo, analizės, vertinimo, interpretavimo veikla plėtoti mokinio meninę kompetenciją, ugdyti pozityvias kultūrines nuostatas, toleranciją, gebėjimą aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Ugdyti meno, kultūros ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajų suvokimą.

Siekti, kad mokiniai išmoktų vertinti savo pastangas ir tobulėjimą, išmoktų prisitaikyti socialinėje aplinkoje, bendraamžių terpėje, stiprintų savo mokymosi motyvaciją.

Siekti, kad mokiniai pasinaudotų kūrybinės meninės raiškos gebėjimais ir žiniomis asmeniniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje, noriai dalintųsi gerąja patirtimi su kitais.

Atsižvelgiant į numatomą tolesnį mokymąsi ir planuojamą karjerą ugdyti mokinio gebėjimus mąstyti ir planuoti veiklą: analizuoti, kelti idėjas, kūrybiškai ieškoti ir atrasti sprendimus, apibendrinti įgytą patirtį.