Gimnazija


GIMNAZIJOS VIZIJA

Kurti atvirą, demokratinę, humanistinę, stiprią visų ugdymo(si) pakopų vidurinę mokyklą, sudaryti sąlygas moksleivių ir mokytojų aktyviam bendradarbiavimui, užtikrinti ugdymo(si) kokybę, pasirinkimo galimybes, kūrybiškumą, visapusišką asmenybės tobulėjimą.

 

GIMNAZIJOS MISIJA

Ugdyti moksleivių vertybines nuostatas, orientacijas: dorą, žinių siekimą, atsakomybę, savarankiškumą, kūrybiškumą, komunikacinius ir informacinius technologinius gebėjimus, kultūringo elgesio įpročius bei įgūdžius, pilietiškumą, patriotiškumą, demokratinę, socialinę, politinę kompetenciją.

 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Pradinio ugdymo programa (1-4 kl.)

Pagrindinio ugdymo pograma (5-10 kl)

Vidurinio ugdymo progama (11-12 kl.)

Kryptingo meninio ugdymo programa (1-12 kl.)
Kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimas

 

GIMNAZIJOS TIKSLAI

• Tobulinti ugdymo proceso turinį, įvairinti ugdymo(si) metodus ir formas, pasirinkimo galimybes.
• Stiprinti mokyklos materialinę ugdymo bazę.
• Gerinti moksleivių ugdymosi kokybę, lankomumą.
• Stiprinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą, aktyvinti klasių auklėtojų, savivaldos institucijų veiklą.
• Įvairinti popamokinės veiklos formas, didinti moksleivių užimtumą, sveikatingumą.
• Teikti kompetentingą specialistų (psichologo, spec. pedagogo, logopedo, bibliotekininko, slaugytojos, soc. pedagogo) pagalbą moksleiviams, jų tėvams, mokytojams.
• Gerinti mokyklos įvaizdį, kurti atvirą, demokratinę, stiprią mokyklą.


GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI

• Pagerinti pedagogų vertinimo kriterijus (pagal juos vykdyti kadrų komplektavimą, atestaciją).
• Kurti šiuolaikinę materialinę ugdymo bazę, sudaryti optimalias sąlygas mokyklos veiklai.
• Įtvirtinti demokratines valdymo formas.
• Rengti individualias pamokinės ir popamokinės veiklos programas, kitas ugdymo priemones, rašyti vadovėlius.
• Parengti ugdymo proceso koordinavimo, koregavimo ir kontrolės sistemą.
• Diegti ugdymo naujoves, keistis pedagogine patirtimi su respublikos ir užsienio šalių mokyklomis.
• Įtraukti į mokyklos veiklą moksleivius, jų tėvus, visuomenę.
• Kurti mokykloje estetinę, sociakultūrinę aplinką, mokyklos tradicijas, istoriją.


Previous page: Naujienos
Next page: Gimnazijos istorija