Dokumentai


VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 2019-2021 M.M.

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 2019-2021 M.M.

 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS 5-12 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


MOKINIŲ DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ TVARKA

Prašymo Dėl atleidimo nuo pamokų forma

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas


DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS


ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO GIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE RŪKYTI IR TURĖTI TABAKO GAMINIŲ IR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


Previous page: Priėmimo tvarka
Next page: Ugdymo planas