Dokumentai


VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

UGDYMO PLANAS 2021–2022 ir 2022–2023 M. M.

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo tvarkos aprašo priedai

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


MOKINIŲ DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ TVARKA

Prašymo Dėl atleidimo nuo pamokų forma

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo tvarka

Prašymas dėl Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo

 

KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (1 dalis)

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2 dalis)

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas


ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO GIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE RŪKYTI IR TURĖTI TABAKO GAMINIŲ IR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


Previous page: Priėmimo tvarka
Next page: Ugdymo planas