Socialinio pedagogo veiklos kryptys

 


 • Dirba su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais) pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padeda vaikams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias.
 • Aiškinasi ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Siekia sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, socialinių įgūdžių lavinimo, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Konsultuoja tėvus kaip suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Supažindina su tėvų teisėmis ir pareigomis. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Previous page: Vaiko gerovės komisija
Next page: Mokinių uniformos