Sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys

 


 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei mokymo sąlygų gerinimo kriterijus.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, sveikos mitybos skatinimas bei sveikos mitybos įpročių formavimas.
 • Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, analizavimas, apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas ir prevencija.
 • Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Previous page: Vaiko gerovės komisija
Next page: Mokinių uniformos